International Career Day

Event description

Miejsce, Data & Organizatorzy Pozosta³e informacje
Miejsce: Gdañsk
Data: 7 listopada 2014
Uczelnia: Politechnika Gdañska
Type: International Career Day

Bezp³atny udzia³ w wydarzeniu.

Przesy³anie CV do: 30 Czerwca 2014
Nadal mo¿na wzi±æ udzia³ w wydarzeniu!

International Career Day

Zwyk³e praktyki to dla Ciebie za ma³o? Szukasz sta¿u lub pracy w miêdzynarodowej firmie na stanowisku w dowolnym miejscu Europy? Pragniesz rozwijaæ swoj± karierê w wielokulturowym ¶rodowisku? To wydarzenie jest dla Ciebie!

International Career Day, czyli miêdzynarodowe targi pracy to okazja do bezpo¶redniego kontaktu z przedstawicielami najwiêkszych europejskich firm zatrudniaj±cych studentów kierunków technicznych i ekonomicznych. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie na Politechnice Gdañskiej, które pozwoli studentom zapoznaæ siê z ofert± miêdzynarodowych przedsiêbiorstw. Podczas trwania targów bêdzie mo¿na wzi±æ udzia³ w warsztatach i szkoleniach oraz odbyæ rozmowê kwalifikacyjn± na wymarzone stanowisko.


Udzia³ mog± wzi±æ studenci, którzy zaaplikuj± na International Career Day do 30 czerwca 2014. Liczba miejsc ograniczona!


W razie jakichkolwiek pytañ z przyjemno¶ci± udzieli na nie odpowiedzi koordynator wydarzenia: Micha³ Ma³ecki.


Poprzedni Partnerzy wydarzenia

Deutsche BahnWhirlpoolIE


Procter and GambleSchlumbergerWhirlpool


ThaleskicVlerick

Jak aplikowaæ?

  1. Zarejestruj siê na stronie: BEST.eu.org poprzez klikniêcie register, zaakceptowanie warunków i uzupe³nienie prostego formularza rejestracyjnego.

  2. Na podanej przy rejestracji skrzynce e-mail odczytaj wiadomo¶æ od BEST IT Support. .

  3. Zaloguj siê na stronie BEST.eu.org korzystaj±c z podanych w mailu loginu i has³a. .

  4. Uzupe³nij przynajmniej w 70% swój profil poprzez wej¶cie w My profile i uzupe³nienie zak³adek dotycz±cych informacji ogólnych, edukacji, informacji dodatkowych oraz do¶wiadczenia zawodowego. Informacje podawaj w jêzyku angielskim. .

  5. Zaaplikuj na stronie wydarzenia , pisanie listu motywacyjnego nie jest wymagane. .

  6. Nie ma obowi±zku walidowania konta poprzez wys³anie skanu legitymacji. .

  7. Cierpliwie czekaj. Je¶li wasze CV spodoba siê pracodawcom, skontaktujemy siê z Wami. Do dzie³a i powodzenia! .


  Alumni | Hosted by | Sitemap

  Target universities